Àrees

Informació sobre les àrees competencials del Ministeri de Sanitat

Alertes i emergències sanitàries

Alertes i emergències sanitàries

Gestió de la informació i suport en la resposta davant situacions d'alerta o emergència sanitària nacional o internacional que suposen una amenaça per a la salut de la població.

Sanitat exterior

Sanitat exterior

Controls sanitaris a la importació, exportació o trànsit d'aliments, materials en contacte amb els aliments i altres mercaderies susceptibles de posar en risc la salut pública.

Promoció de la salut i prevenció

Promoció de la salut i prevenció

Promoció de la salut, entorns saludables, salut comunitària, estils de vida saludable (activitat física, alcohol, tabac, alimentació saludable), programes de cribratge, programes de vacunació, envelliment saludable, seguretat i prevenció de lesions no intencionals (accidents) i violència.

Qualitat assistencial

Qualitat assistencial

Desenvolupament i promoció de la millora de la qualitat assistencial i l'excel·lència clínica en el sistema Nacional de Salut.

Cartera comuna de serveis del SNS

Cartera comuna de serveis del SNS

Prestacions sanitàries comunes a tot el Sistema Nacional de Salut.

Farmàcia

Farmàcia

Política farmacèutica i finançament públic i de fixació del preu dels medicaments i productes sanitaris.

Pla Nacional sobre Drogues

Pla Nacional sobre Drogues

Coordinació de les polítiques que, en matèria de drogues, es duen a terme des de les diferents Administracions Públiques i entitats socials a Espanya.

Professions sanitàries

Professions sanitàries

Ordenació de les professions sanitàries i gestió de la formació especialitzada.

Salut digital

Salut digital

Accés a la informació clínica interoperable en el Sistema Nacional de Salut.

Centres, serveis i unitats de referència

Centres, serveis i unitats de referència

Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut i Xarxes Europees de Referència.

Sanitat ambiental

Sanitat ambiental

Realitza la vigilància, identificació, avaluació, gestió i comunicació dels riscos per a la salut que puguin derivar-se dels factors ambientals.

Salut laboral

Salut laboral

Accions de prevenció de riscos laborals, de vigilància i de promoció de la salut física i mental de les persones treballadores.

Medicina transfunsional

Medicina transfunsional

Sistema Nacional per a la Seguretat Transfusional i Hemovigilancia.

Control de VIH, ITS, hepatitis virals i tuberculosis

VIH, ITS, hepatitis virals i tuberculosis

Programes, plans i estratègies de prevenció i control del VIH, Infeccions de Transmissió Sexual, Hepatitis virals i Tuberculosis.